top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMari Yri

Rådets politiske arbeid for region Trøndelag SørHvorfor politisk engasjement?


Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har siden oppstart arbeidet aktivt for å stimulere til økt næringsutvikling og bosetting gjennom prosjekt for næringsliv, samferdsel og kompetanse. Engasjementet i prosjekt med tilknytning til samferdsel og kompetanse har vært begrunnet i at gode samferdselsårer, et godt utviklet kollektivtilbud og tilgang på utdanningsmuligheter spiller en avgjørende rolle i å gjøre regionen til attraktivt sted for etablering både for innbyggere og næringsaktører. Nettopp fordi næringsutvikling og bosetting er målsettinger som avhenger av flere faktorer, deriblant kollektivtilbud, lokalt tilgjengelige offentlige tjenestetilbud, utdanningsmuligheter med mer, engasjerer rådet seg ofte politisk i saker av regional interesse.


Direkte dialog med beslutningstakere og regionale uttalelser/ Verktøy for politisk engasjement


Rådets politiske engasjement kan grovt sett deles inn i to kategorier; direkte dialog med beslutningstakere og regionale uttalelser fra rådet. Førstnevnte sikter til at rådet ofte legger til rette for dialog med sektormyndigheter, fylkeskommune og forvaltning i ulike fora. Til eksempel kan rådet invitere en offentlig aktør til å gi en orientering rundt tema med interesse for regionen i anledning rådsmøter. Videre har rådet etablerte fora for dialog med Trøndelag fylkeskommune og Trøndelag politidistrikt. Ved å tilrettelegge for dialog med offentlige aktører gis rådsmedlemmer mulighet for å ivareta og promotere regionens interesserer gjennom innspill og tilbakemelding. I løpet av 1.halvår 2021 har rådet blant annet arrangert møte i Kompetanseforum Trøndelag Sør, konstituerende møte i Regionalt Politiråd Trøndelag Sør og deltatt i dialogmøte med Trøndelag fylkeskommune. Møtereferat, med unntak av referat fra dialogmøter med fylkeskommunen kan leses her!


Regionale uttalelser


Med regionale uttalelser menes det at rådet ofte utarbeider et regionalt høringssvar på høringer med relevans for regionen. Regionens uttalelse kommer ofte i tillegg til deltakerkommunenes egne høringssvar. Regionens høringssvar skiller seg fra deltakerkommunenes høringssvar i at den løfter frem viktige prioriteringer for regionen som helhet. Eksempelvis forfatter rådet ofte høringssvar til fylkeskommunes planer og strategier, Nasjonal Transport Plan mm.


Begrepet regionale uttalelser rommer også uttalelser fra rådet på ad hoc saker av betydning for regionen. I løpet av første halvår 2021 har rådet uttalt seg i flere saker av denne typen; blant annet har rådet sendt uttalelse vedrørende mangel på investeringsmidler i landbruket og rutetilbudet på Rørosbanen. Sistnevnte er forfattet av ordfører i Røros kommune, Isak Veierud Busch. Rådet reagerte også raskt med å sende en uttalelse til hovedutvalg for utdanning da det ble kjent at studieretningen Service, Salg og Reiseliv, legges ned eller settes på vent ved samtlige av regionens videregående skoler for studieåret 2022/2023.


Når sender rådet regional uttalelse?


Rådets uttalelser fokuserer i hovedsak på tema som angår regionen som helhet, et viktig kriterie er at samtlige deltakerkommunene er omforent om innholdet i rådet uttalelse. I saker der det foreligger interessekonflikt mellom én eller flere av rådets kommuner unngår rådet å sende uttalelse. Det hender imidlertid at rådet uttaler seg i saker som først og fremst berører én eller et mindretall av kommuner i regionen. Til eksempel har rådet uttalt seg samlet i tilfeller hvor én av rådets deltakerkommuner mister offentlige tjenestetilbud. Rådets begrunnelse for å uttale seg samlet i saker som først og fremst berører én deltakerkommune vil variere noe i hvert enkelt tilfelle, men har som regel utgangpunkt i to hovedargumenter. Rådet anser at tilgang på gode offentlige tjenestetilbud i lokalmiljøet er en forutsetning for at region Trøndelag Sør skal være et attraktivt sted å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet. Videre finnes ikke offentlige tjenestetilbud som til eksempel veikontor eller passfunksjon i samtlige kommuner, tap av offentlig tjenestetilbud vil derfor ofte medføre ulempe for innbyggere i nabokommuner. Dette er aspekt som gjør at saker som først og fremst berører én kommune i regionen likevel kan ha en regional dimensjon som helhet, hvilket gjør at rådet kan velge å utarbeide en uttalelse eller formell klage til støtte for den aktuelle kommunen. Rådets uttalelse vil da som regel komme i tillegg til en uttalelse fra den berørte kommunen. Eksempel på rådets uttalelser til støtte for kommuner er i rådet er rådets klage på nedleggelse av passfunksjon ved Røros Lensmannskontor adressert til Justis- og Beredskapsdepartementet, og rådets uttalelse vedrørende reduksjon i tilbudet ved Oppdal veikontor, sistnevnte ble adressert til Statens vegvesen.


Rådet har også uttalt seg til støtte for andre aktører, dette gjelder blant annet Oi! Trøndersk Mat og Drikke og reiselivsnæringen i Trøndelag. Beveggrunnen i slike tilfeller er at rådet i sin rolle som pådriver for regional vekst og verdiskaping ønsker å støtte opp om aktører som arbeider for nettopp dette.


Rådets politiske arbeid er en viktig del av rådets rolle som pådriver for å bidra til økt bosetting og næringsutvikling i region Trøndelag Sør. Rådets politiske engasjement er selvfølgelig et supplement til deltakerkommunenes selvstendige politiske arbeid. Likevel tror vi at rådets engasjement er et viktig bidrag. Ved å stå sammen står vi sterkere, og kan vise beslutningstakere hvordan saker som berører hver enkelt kommune også berører en hel region. På denne måten kan rådets politiske aktivitet bidra til at beslutningstakere fatter gode avgjørelser som ganger hver enkelt kommune og regionen som helhet.


Nysgjerrig på rådets politiske aktivitet? Våre uttalelser finner du på våre nettsider under fanen "Uttalelser fra rådet".109 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page