top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMari Yri

Verdiskapingsprogram, Kompetanseforum og håndtering av covid-19 - Trøndelag Sør holder koken!

Regionrådet Trøndelag Sør avholdt møte over Teams den 24.mars. Møteagendaen favnet bredt, noe som illustrerer at regionrådet har flere jern i ilden om dagen. Siste del av møtet ble satt av til å diskutere hvordan utbruddet av covid-19 påvirker kommunene og regionen.


Regionrådet vedtok innledningsvis budsjett og regnskap for regionrådet. Sak om regnskap og budsjett ble presentert ved ordfører Sivert Moen, som sammen med Erik Flå v/ Nasjonalparken Næringshage har arbeidet iherdig for å skaffe oversikt og utarbeide en hensiktsmessig struktur. Regionrådet vedtok siden ny Samarbeidsavtale for rådet som heretter vil ble hetende Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd. Samarbeidsavtalen må siden godskjennes av kommunestyrene i rådets kommuner.


Erik Flå, leder i rådets arbeidsgruppe for næringsutvikling orienterte om fremdriften i med arbeidet i Verdiskapingsprosjektet. Han kunne meddele at arbeidsgruppa nå er i gang med å utrede og definere prosjekter for verdiskaping innen lokalmat, reiseliv og rekruttering i tråd med definerte satsingsområder i Verdiskapingsprogrammet. Rådets arbeid med næringsutvikling har altså beveget seg ut av planleggingsstadiet og inn i aktiv fase. Rådet gleder seg over utviklingen, og ser frem til å bidra i, og investere i prosjekter tilknyttet Verdiskapingsprogrammet.


Videre ble det orientert om planer for opprettelse av et regionalt kompetanseforum (Kompetanseforum Trøndelag Sør). Et regionalt kompetanseforum vil bestå av representanter fra regionens utdanningsinstitusjoner, privat næringsliv, NAV-kontorer og andre offentlige institusjoner. Hensikten med Kompetanseforum Trøndelag Sør er å løfte frem og belyse utfordringer knyttet til kompetansefeltet i regionen. Tilbudsstruktur i videregående skole, modulbaserte løsninger for videre-og etterutdanning, rekruttering av lærlinger og fagskoletilbud er eksempel på tema som kan diskuteres og belyses i et regionalt Kompetanseforum. Rådet m/partnere vil ta utgangpunkt i kunnskapsgrunnlaget som arbeides frem Kompetanseforum Trøndelag Sør for å utvikle målrettede prosjekter rettet mot kompetansefeltet i regionen. Konstituerende møte i Kompetanseforum Trøndelag Sør er planlagt i månedskifte april/mai. Trøndelag fylkeskommune er en viktig samarbeidspartner som vil delta i forumet.


Siste del av møtet ble satt av til en gjennomgang av kommunenes håndtering av covid-19 viruset. Her ble det utvekslet erfaringer mellom kommunene, dette opplevdes som nyttig ettersom kommunene i rådet har fellestrekk som gir seg utslag i like utfordringer. Det ble videre bestemt at rådet arrangerer et ytterligere møte mellom ordførere og kommunedirektører i rådet hvor håndtering av covid-19 er tema. Fylkesmannen inviteres også til møtet.76 visninger0 kommentarer

コメント


bottom of page