top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMari Yri

Trøndelag Sør bevilger 690 000,- til prosjekter innen lokalmat, reiseliv og rekruttering

Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd hatt stor aktivitet den siste tiden. Rådets arbeidsgruppe for næringsutvikling har kommet i mål med en rekke prosjekter som rådet nå bevilger 690 000,- over vårt næringsfond. Lokalmatsatsingen i regi av arbeidsgruppa bevilges tilskudd av rådet allerede før sommerferien. Rådet er også godt i gang med å med å legge grunnlag for en regional innsats på kompetansefeltet. Konstituerende møte i Kompetanseforum Trøndelag Sør gikk av staben 14.mai. Forumet skal bistå Trøndelag Sør i saker knyttet til kompetanse og utdanning. I første omgang får Kompetanseforum Trøndelag Sør i oppgave å peke ut retning for kompetansehevende prosjekt i tilknytning til KMDs utlysning av midler i forbindelse med prosjektet «Kompetansepiloter». Videre har rådet i lengre tid arbeidet med et prosjekt som skal utrede tiltak for Dovre- og Rørosbanen. Region Trøndelag Sør er et strategisk knutepunkt for viktige godstransportårer på veg og bane. NTP anslår at mengden godstransport på veg vil fordobles frem mot 2050. For å komme utviklingen i forkant har Trøndelag Sør samarbeidet med NTNU om et masterprosjekt i tilknytning til Kunnskapspakke gods.


Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har siden oppstart hatt som målsetting å drive et robust næringsutviklingsarbeid som gir effekter i hele regionen. Ønsket om et virkningsfullt næringsarbeid med tydelig regional overbygning har gitt seg utslag i et samarbeid med sentrale næringsaktører i regionen. Nasjonalparken Næringshage, Rørosregionen Næringshage og Næringsforeningen i Trondheimsregionen utgjør sammen med Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge Trøndelag Sørs arbeidsgruppe for næringsutvikling. Siden opprettelsen i 2018 har arbeidsgruppa utredet satsingsområder og regionale fortrinn gjennom et forprosjekt. Forprosjektet ble siden utgangpunkt for en strategi- og handlingsplan for det regionale næringsutviklingsarbeidet. Verdiskapingsprogrammet for Trøndelag Sør 2019-2022 delfinansieres av Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd og ble innvilget kr 950 000,- av Trøndelag fylkeskommune.


Vårt arbeid for næringsutvikling i regionen bærer nå frukter. På rådsmøte 9.juni ble Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd bedt om å ta stilling til en portefølje av næringsutviklingsprosjekter utviklet av rådets arbeidsgruppe, og peke ut de mest aktuelle for investering i forkant av sommerferien. Porteføljen inneholder prosjekt innen lokalmatsatsing, reiseliv og opplevelsesnæring, hyttekonferanse og rekruttering av kompetanse. Rådet peker ut lokalmatsatsingen som en særlig aktuell kandidat for bevilgning av støtte i forkant av sommeren. Lokalmatsatsingen har som langsiktig målsetting å posisjonere regionen mot status som Europeisk Gastronomiregion. I prosjektet er det beskrevet at arbeidsgruppa skal mobilisere til tre lokalmatsarrangement som gir effekter for produsenter og utsalgssteder hele sesongen. Arbeidsgruppa vil søke å koble på Oi! og Matriket Midt. Styret i rådet gis i oppgave å fatte vedtak om støtte til lokalmatsatsingen før sommeren. Rådets styre vedtok å bevilge 690 000,- i støtte til prosjekter i regi av rådets arbeidsgruppe på styremøte 17.juni. I tillegg til lokalmatsatsingen bevilges det støtte til prosjekt for rekruttering, reiseliv og opplevelsesnæring og hyttekonferanse.Utover at Trøndelag Sør nå bevilger tilskudd til prosjekter i regi av arbeidsgruppa, har rådet søkt å arbeide politisk for å bedre vilkårene for reiselivsnæringa i forkant av sommerferien. NHO fastslår at reiselivsnæringen er blant de hardest rammede av Covid-19 utbruddet, dette er noe vi også opplever i region Trøndelag Sør. Trøndelag Sør ble enige om å sende en uttalelse på hvor vi anmoder Trøndelag fylkeskommune å bevilge midler til reiselivsnæringa gjennom destinasjonsselskapene i forkant av sommerferien 2020. I vår uttalelse peker vi på at flere fylkeskommuner har valgt å gi bevilge tilskudd gjennom destinasjonsselskapene for å sette reiselivsnæringen i stand til å markedsføre seg frem mot sommerferien. Uttalelsen fra Trøndelag Sør ble behandlet i fylkets hovedutvalg for næring medio mai.


Konstituerende møte i Kompetanseforum Trøndelag Sør gikk av staben 14.mai over Teams. Her deltok representanter fra regionens videregående skoler, Trøndelag høyere yrkesfagsskole, markedskontakter i NAV, Opplæringskontoret i Oppdal og Rennebu, kommunalsjefer for oppvekst og næring, næringshager og næringsforeninger, Trøndelag fylkeskommune og NTNU Videre. Kompetanseforum Trøndelag Sør ble opprettet for å gi retning til rådets arbeid med kompetansespørsmål. Ved å samle aktører fra vgs, fagskoler,NAV og NTNU skal Kompetanseforum Trøndelag Sør bidra til å gi et oversiktsbilde over muligheter og utforinger i regionens kompetansefelt. Dette gir videre grunnlag for å utvikle gode prosjekter og tiltak. I forumets mandat fastslås det at Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd skal benytte Kompetanseforum Trøndelag Sør som faglig råd i saker som omhandler utdanning og kompetanse. Tanken er å sikre en robust og kunnskapsbasert regional innsats for kompetansefeltet med forankring i alle deler at regionens kompetanseapparat.


Aktuelt på konstituerende møte ble Kommunal- og moderniseringers departements utlysning av midler til kompetansehevende tiltak i distriktet i prosjektet Kompetansepiloter. Det ny-konstituerte Kompetanseforum Trøndelag Sør vedtok at næringsapparat, representert ved næringshager og næringsforeninger sammen med Trøndelag høyere yrkesfagskole, Trøndelag fylkeskommune og NTNU Videre samarbeider om å peke ut retning for prosjektet for regionen i forkant av søknadsfrist høsten 2020. I Trøndelag Sør ser vi lyst på muligheten til å bidra inn i et prosjekt som bidrar til positiv utvikling i regionens kompetansefelt.


Trøndelag Sør arbeider også aktivt for et helhetlig regional samarbeid i samferdselsspørsmål. I løpet av de siste to månedene har rådet sendt felles uttalelse til NTP 2022-2030. Videre har vi samarbeidet med NTNU og Sintef om å få i stand en masterprosjekt i tilknytning til Kunnskapspakke gods som skal utrede muligheten for å flytte mer godstransport fra vei over på jernbane. For fremtiden vil trafikksikkerhets- og bærekraftshensyn gjøre forflytning av gods fra vei til jernbane helt avgjørende med tanke på at godstransport på vei er ventet fordoblet innen 2050. Dette er en særlig aktuell problemstilling for region Trøndelag Sør hvor Dovre og Rørosbanen er viktige transportårer. Vi er glade for å kunne annonsere at vi har rekruttert Jon Lofthus Aarsand til å skrive masteroppgave i samarbeid med Trøndelag Sør hvor temaet er optimale plasseringer av omlastingsterminaler i regionen. Jon er masterstudent ved NTNU hvor han studerer Bygg-og miljøteknikk med spesialisering innen veg, transport og geomatikk. For arbeidet med masteroppgaven kompenseres han med et stipend pålydende kr 15 000,-.


127 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page