top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMari Yri

Regionrådet stemte over strategisk næringsplan

Oppdatert: 19. nov. 2019

Regionrådet stemte over iverksettelse av strategisk handlingsplan for næringsutvikling som beskrevet i dokumentet «Verdiskaping Trøndelag Sør» på regionrådsmøte 5.september. Dokumentet, som ble lagt frem av regionrådets arbeidsgruppe ble i hovedsak godt mottatt. Likevel mente regionrådet at dokumentet behøver å bearbeides for inkludere en plan for forankring av utviklingsarbeidet i regionrådets medlemskommuner.

Verdiskapingsdokumentet «Verdiskaping Trøndelag Sør» er utarbeidet av regionrådets arbeidsgruppe for næringsutvikling på bestilling fra regionrådet. Dokumentet bygger på et solid kunnskapsgrunnlag, og beskriver regionens forutsetninger med tanke på næringsutvikling. Videre er dokumentet en strategisk handlingsplan for næringsutvikling og har som målsetting å utvikle prosjekt som stimulerer til økt næringsaktivitet, bosetting og besøk i regionen. Dokumentet skisserer både en overordnet strategi og et konkret handlingsplan for å oppnå dette. Ansvaret for gjennomføring av tiltak beskrevet i planen legges til en prosjektgruppe som utgår fra regionrådets arbeidsgruppe for næringsutvikling. Prosjektgruppa skal arbeide målrettet med næringslivsaktører i regionen for å utvikle prosjekt som kan støttes over regionrådets næringsfond, et uttalt mål er at prosjektene skal utvikles slik at de senere vil kunne tiltrekke seg investeringer også fra andre aktører. Sentralt i strategien står også arbeidet med å forsterke allerede eksisterende prosjekt, og koble sammen bedrifter og bedriftsnettverk. Eksempelvis ser man potensiale for å videreutvikle og knytte sammen ulike matnettverk i regionen.


Prosjektgruppa fokuserer sitt arbeid mot prosjekt som sammenfaller med regionrådets definerte satsingsområder. Disse er definert med utgangpunkt i regionens lokale fortinn og angitt i Verdiskapingsdokumentet som; bioøkonomi, sirkulærøkonomi, treforedling og lokalmat. Foruten å ta utgangpunkt i lokale fortrinn, er stasningsområdene prioritert med mål for øye om å tilrettelegge for bærekraftige næringer i møte med med «det grønneskiftet» i samfunns-og næringsliv. Det er videre planlagt at prosjektgruppa bistår næringsaktører med å utarbeide en søknad til regionrådets næringsfond, regionrådet stemmer over vedtak om tildeling av midler til ulike prosjekt.


Dokumentet ble godt mottatt av regionrådet, likevel ble det påpekt at dokumentet mangler en plan for å forankre arbeidet med næringsutvikling i regionrådets kommuner. Flere påpekte at god (kommunal) forankring på det kommunale nivået vil være avgjørende for å lykkes. Andre tilbakemeldinger fokuserte på strategi og behovet for å tydeliggjøre ansvars- og rollebeskrivelser. Regionrådet vedtok at arbeidsgruppa arbeider videre med planen for å ta høyde for regionrådets tilbakemeldinger. Videre ble det vedtatt at arbeidsgruppa skal utarbeide en søknad for utvikling av prosjektet «Arbeidsmetode regional innovasjonsarena».10 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page