top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMari Yri

Regionrådet sender felles klage på planlagt nedleggelse av passkontor på Røros

Oppdatert: 29. nov. 2019

Passfunksjonen ved Røros lensmannskontor ble vedtatt nedlagt som et ledd i innføringen av den nye politireformen. Regionrådet Trøndelag Sør behandlet saken på regionrådsmøte den 22.mai. Regionrådet besluttet å påklage vedtaket etter en oppklarende diskusjon om regionrådets engasjement i den enkelte medlemkommunes politiske anliggender.

Den planlagte nedleggelsen av passfunksjonen ved Røros Lensmannskontor har ført til sterke reaksjoner i lokalsamfunnet i og rundt Røros kommune. Reaksjonene forårsakes av at en venter at en nedleggelse vil medføre betydelig ulempe for innbyggere i Røros kommune og omegn. Misnøyen med vedtaket førte til at Røros SV satte i gang en underskriftskampanje mot nedleggelsen, denne telte tilsammen i overkant av 500 underskrifter da den ble overlevert politimester i Trøndelag og samtlige stortingsrepresentanter fra Trøndelag.

Regionrådet Trøndelag Sør avgjorde i møte i regionrådet den 22.mai at man ønsket å påklage vedtaket om nedleggelse. Avgjørelsen fulgte etter initiativ fra ordfører Hans Vintervold som sørget for at nedleggelsen av passfunksjonen i hans kommune ble behandlet som en selvstendig sak på møtet. Regionrådet ble enige om å påklage vedtaket om nedleggelsen etter en prinsipiell diskusjon om hvorvidt regionrådet ønsker å uttale seg samlet om saker som kun berører en, eller et fåtall av kommunene i rådet.

Rådet konkluderte omsider med at det er riktig, og viktig at regionrådet engasjerer seg i saker som hovedsakelig berører enkelte kommuner i rådet. Det ble her påpekt at regionrådet med sine seks medlemskommuner kan bistå den berørte kommune ved å belyse sakens regionale perspektiv i en eventuell uttalelse eller klage. Regionrådet konkluderte imidlertid med at man ikke ønsker å uttale seg i slike saker dersom en anser at en felles uttalelse vil gå på bekostning av interesser til andre kommuner i rådet.

På generelt grunnlag gir nedleggelse av offentlige tjenestetilbud i distriktet negative ringvirkninger i distriktets bo-og arbeidsmarkeds regioner. Regionrådet mener den forespeilede nedleggelsen av passfunksjonen ved Røros Lensmannskontor er av betydning ikke bare for innbyggere i Røros kommune, men regionen som helhet. Lensmannskontoret på Røros anslår at de ekspedere rundt 1500 pass-søknader årlig, og at pågangen øker ettersom pass har blitt gjort til eneste gyldige legitimasjon i bank. Regionrådet presiserer i sin klage at passkontoret på Røros betjener innbyggere både i Røros og omkringliggende kommuner, passkontoret benyttes også hyppig av mange som eier fritidseiendommer i kommunen. Dersom tilbudet legges ned vil dette medføre betydelig ulempe for innbyggere i Røros og Holtålen som vil måtte reise til Trondheim eller Oppdal for å levere pass-søknad. Regionrådets oversendte formelle klage på vedtaket ble oversendt Justis- og Beredskapdepartementet den 23.juni. Klagen kan leses i sin helhet under fanen "Regionrådet Trøndelag Sør".


18 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page