top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMari Yri

Region Trøndelag Sør ruster seg for periode med vekst i næringsutvikling og bosetting

Utbyggingen av nye E6 på strekningen Ulsberg-Melhus sentrum og utbedringen av fv30 vil dramatisk forkorte reisetiden mellom Trondheim og kommunene i regionen. Denne utviklingen vil utvilsomt gjøre regionen mer attraktiv for næringsvirksomhet og bosetting, dette må ses som en unik mulighet for regionen.


I region Trøndelag Sør har vi forstått at den gode utviklingen ikke kommer av seg selv, men krever koordinert innsats og planlegging. Kommunene i region forbereder seg på mulighetene forkortet reisetid inn til Trondheim vil gi ved å sette av areal til boligbygging og næringsutvikling. Et eksempel her er næringsområdet Støren Sør i Midtre Gauldal kommune, hvor det er satt av 275 mål til næringsvirksomhet. Med ny E6 vil reisetiden mellom Støren Sør og Trondheim utgjøre knappe 30 minutter. Midtre Gauldal kommune ser tydelig at dette vil gjøre kommunen attraktiv og konkurransedyktig med tanke på å tiltrekke seg næringsvirksomhet, Støren Sør er et tiltak for å møte etterspørselen som utvilsomt vil komme.


Å møte de nye mulighetene redusert avstand til Trondheim vil by på krever også koordinert innsats og samarbeid mellom kommunene i regionen. Regionrådet Trøndelag Sør ble etablert i 2017 med formål om å tilrettelegge for og bistå utviklingen som følger med ny E6 og fv30. Ved hjelp av et grundig forprosjekt har vi definert satsingsområder i tråd med regionens naturlige fortrinn, og funnet en struktur for målrettet arbeid mot økt næringsutvikling i regionen. Regionrådets arbeidsgruppe for næringsutvikling består av Nasjonalparken Næringshage, Næringsforeningen i Trondheimsregionen (avd. Midtre Gauldal, Melhus), Rørosregionen Næringshage, Innovasjon Norge og Trøndelag Fylkeskommune. Vi er stolte av arbeidsgruppa vår, og mener bestemt at det er hensiktsmessig av arbeidet med næringsutvikling ledes av aktører innen privat næringsliv med inngående kjennskap til næringslivet i regionen og regionens unike forutsetninger.

Avbildet fra venstre er: Sivert Moen, ordfører Midtre Gauldal kommune, Arve Hitterdal, ordfører Holtålen kommune, Ola Øie, ordfører Rennebu kommune, Geir Arild Espnes, ordfører Oppdal kommune, Isak Veierud Busch ordfører Røros kommune og Jorid Oliv Jagtøyen, ordfører Melhus kommune.


Nå som arbeidet med forprosjektet er tilbakelagt står regionrådets arbeidsgruppe klar med et verdiskapingsprogram som skal delfinansieres av regionrådet Trøndelag Sør. Regionrådets mottok nylig gledelige nyheter i form av at verdiskapingsprogrammet innvilges kr 950 000,- av Trøndelag Fylkeskommune. Dette marker startskuddet for regionrådets arbeid med næringsutvikling. Arbeidsgruppa vil ta utgangpunkt i regionrådets satsningsområder, definert som: bioøkonomi, lokalmat, sirkulærøkonomi og natur- og fritidsopplever, for å arbeide frem prosjekt som kan støttes over regionrådets næringsfond. Vi er opptatt av at norsk næringsliv og økonomi i stadig større grad vil komme til å måtte innrette seg etter det «grønne skiftet», vi ønsker å komme denne utviklingen i møte ved å investere i prosjekter med en tydelig bærekraftig profil. Det er en uttalt målsetting at prosjektene skal bære et ambisjonsnivå og kvalitet som på sikt vil tiltrekke andre investorer.


Regionrådet forutser at utviklingen som følger av ny E6 og oppgradering av fv 30, medfører et økt behov for arbeidsfolk med ulik type kompetanse i regionen. Økt tilflytting, og nye næringer vil også forsterke viktigheten av et godt kollektiv- og kompetansetilbud. Regionrådet anser derfor at arbeidet med å øke næringsutvikling og tiltrekke oss nye innbyggere forutsetter at vi også arbeider aktivt for et godt offentlig tjenestetilbud i regionen. For å få til dette utreder vi mulige strukturer for samarbeid om samferdsels, kollektiv og kompetansespørsmål. Vi arbeider også politisk med saker som angår tjenestetilbudet i den enkelte medlemskommune. Vårt nyopprettede kommunedirektørutvalg skal bidra til å forankre regionrådets arbeid i kommunene.

Med vår nye nettside ønsker vi å nå ut med nyheter knyttet til den spennende utviklingen vi nå begynner å ane konturene av. Vi ønsker også at nettsiden skal gjøre det lett å følge regionrådets målrettede arbeid med å ruste regionen for mulighetene som kommer.

238 visninger0 kommentarer

コメント


bottom of page