top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMari Yri

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten til ved Gauldal Vgs fra høsten 2023!

Fremtidens kommunale helse- og omsorgstjeneste vil mangle sykepleiere. Helse- og personalledere i Trøndelag Sør har i prosjektet Kompetansepilot Trøndelag Sør pekt på at mangel på sykepleiere kan avhjelpes ved at fagarbeidere gis økt klinisk kompetanse. Dette er bakgrunnen for at Trøndelag Sør samarbeider med Fagskolen i Viken og Gauldal Vgs. om å tilby fagskoleutdanningen Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten med samlinger ved Gauldal Vgs. høsten 2023.


Trøndelag Sør vil investere i kompetanseutvikling for de som bor og arbeider i regionen


Kommuner over hele Norge melder at det er utfordrende å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Dette er bakgrunnen for at Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd i vårt Strategidokument fastslår at:


"Trøndelag Sør arbeider for å tilføre regionen kompetent arbeidskraft. Vår tilnærming er å legge til rette for kompetansehevning for de som bor og arbeider i regionen".


- Strategi for Trøndelag Sør 2022-2030


Videre er det kjent at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft særlig er begrenset i distriktskommuner. Dette ses i sammenheng med at lang avstand til utdanningsinstitusjoner gjør at det utfordrende å kombinere arbeid med etter- og videreutdanning. Trøndelag Sør ser derfor at vi kan bidra ved å legge til rette for fleksibel etter- og videreutdanningsløp med nettbasert undervisning, og samlinger i lokalmiljøet.


Nett- og samlingsbasert fagskoleutdanning for helsepersonell fra høsten 2023 - et resultat av Kompetansepilot Trøndelag Sør


Fra høsten av tilbys den nett- og samlingsbaserte fagskoleutdanningen Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten ved Gauldal Vgs. Historien om hvordan utdanningstilbudet har kommet til illustrer hvordan Trøndelag Sør sammen med kommunene arbeider for å tilby fleksible utdanningstilbud som svarer til behovet.


Helse- og personalledere i Trøndelag Sør har deltatt i arbeidsgruppe i delprosjektet Kompetansepilot Trøndelag Sør. Målsetting i prosjektet har vært å:


  1. Identifisert hvilke kompetansebehov kommunene i regionen har felles.

  2. Utviklet modell for samarbeid med utdanningstilbydere om skreddersydde, fleksible utdanningstilbud som passer til regionens behov.

Helselederne påpekte at kommunenes helse- og omsorgstjeneste i årene som kommer vil bli utfordret av sykepleiemangel. Lederne ga her uttrykk for at de mener sykepleiemangelen vil fordre at kommunene bruker helsefagarbeiderkompetansen på en ny måte. Helsefagarbeiderne, hjelpepleiere og assistenter bør for fremtiden settes i stand til å utføre oppgaver sykepleier utfører i dag med etter- og videreutdanning som gir økt klinisk kompetanse.


Helseledernes ønske om et utdanningstilbud som gir helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter økt klinisk kompetanse, er bakgrunnen for vårt samarbeid med Fagskolen i Viken. Fagskolen i Viken har etter kartlegging av interessenter i samarbeid med helseledere i Trøndelag Sør og Trøndelag Sørvest sett at det er grunnlag for å opprette den populære fagskoleutdanningen Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten med studiested i region Trøndelag Sør. Metode for kartlegging av interessenter er hentet fra naboregionen Trøndelag Sørvest. Regionen har siden bistått fagskolen med dokumentasjon av kompetansebehov, dette ble nødvendig i det utdanningen finansieres med tilskuddsordning som forvaltes av Trøndelag fylkeskommune.


Samarbeidet i Kompetansepilot Trøndelag Sør har videre avfødt en metode for å rekruttere ansatte og innbyggere til å søke utdanning. Fagskolen i Viken og Trøndelag Sør har gjennomført et digitalt informasjonsmøte, rettet mot potensielle søkere. Helse- og personalledere har her bidratt med å rekruttere til ansatte i målgruppen til å delta. Ideen til informasjonsmøtet er hentet fra Fosenregionen.


Vår ambisjon er å løfte erfaringer og modeller for samarbeid fra Kompetansepilot Trøndelag Sør inn i en mer permanent struktur for regionalt samarbeid om kompetanseheving. Målsettingen er en innretting som gir gode, fleksible utdanningstilbud som ganger regionens innbyggere og næringsliv. For å oppnå dette er vi innstilt på å videreføre det gode samarbeidet med kommunene og med utdanningsaktører. Videre ønsker vi å finne en god modell for samarbeid med regionens næringsliv, naboregioner og andre kompetanse- og utdanningsaktører i regionen.
45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page